1. Anvendelse af betingelser

1.1. Nærværende vilkår og betingelser finder anvendelse vedrørende de af Evolution360 A/S leverede ydelser og omfatter enhver aftale mellem Evolution360 A/S og Kunden. Eventuelle fravigelser fra disse betingelser skal foreligge i form af skriftlig aftale mellem parterne.

2. Omfattede ydelser og løsninger

2.1. Ydelsen omfatter et abonnement til produktet Evolution360, som herunder omfatter de onlinebaserede analyseværktøjer Webleads B2B, Webanalytics, SMART tracking Call-tracking, Social Media Integration og SEO Rank.

2.2. Et abonnement kan altid ændres til en anden pakke under ”Min Side” på Evolution360 dashboardet. Ved ændring til et mindre abonnement træder ændringen i kraft ved næste betalingsperiode. Ved ændring til et større abonnement træder ændringerne i kraft med det samme.

2.3. Kunden er indforstået med, at der lægges et script på Kundens website ved køb af et Medium eller Premium abonnement. Kunden er indforstået med, at funktionaliteten af Evolution360 er afhængig af indlæggelsen af dette script.

3. Aftalens indgåelse

3.1. Aftalen mellem Evolution360 A/S og Kunden indgås ved at Kunden vælger det ønskede abonnement og den ønskede faktureringsmetode under ”Min Side” på Evolution360 dashboardet og derefter indtaster faktureringsoplysninger. En bindende abonnementsaftale er indgået når Kunden har gennemført betalingen.

3.2. Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

4. Ansvar

4.1. Evolution360 A/S er ikke ansvarlig for ulemper og tab, indirekte tab, herunder driftstab, omsætningstab, forgæves afholdte omkostninger til ydelser leveret af tredjemand, krav rejst af tredjemand etc., der måtte opstå eller blive konstateret som følge af forsinkelse, fejl og mangler i Evolution360 A/S leverancer.

4.2. Evolution360 A/S indestår ikke for ydelser leveret af tredjemand. Evolution360 A/S er således eksempelvis, men ikke udtømmende, ikke ansvarlig for eventuelle ændringer i standardbetingelser for vilkår vedrørende anvendelse af eksempelvis søgemaskiner, Google Ads og online sociale medier, og forbeholder sig ret til ændring i overensstemmelse med sådanne ændringer, således at vilkår for brug af søgemaskiner/sociale medier til en enhver tid opfyldes og overholdes.

4.3. Evolution360 A/S kan ikke gøres ansvarlig for nedetider på diverse websites, herunder søgemaskiner og online sociale medier.

4.4. Evolution360 A/S er ikke ansvarlig for at virksomheder ikke kan identificeres via IP-netværk.

4.5. Evolution360 A/S er ikke ansvarlig for at besøgende på Kundens website ikke kan identificeres, herunder ved tilgang fra direkte, organiske og henvisningskanaler.

4.6. Evolution360 A/S er ikke ansvarlig for at den indberettede statistik fra online marketingkanaler og sociale medier, herunder, men ikke begrænset til, Facebook, Google, Bing LinkedIn, Instagram, Pinterest, Youtube m.v. er korrekt.

4.7. Evolution360 A/S er ikke ansvarlig for at den indberettede statistik fra Google Analytics.

4.8. Evolution360 A/S indestår ikke for at den indberettede SEO Rank afspejler Kundens til enhver gældende placering. Kunden er indforstået med at Kundens placering på søgemaskiner afhænger af en række variabler.

5. Priser og betaling

5.1. Ydelserne og abonnementerne betales forud med én abonnementsperiode ad gangen med mindre andet er aftalt.

5.2. De til enhver tid gældende priser kan ses på Evolution360.com eller rekvireres ved henvendelse til Evolution360 A/S.

5.3. Prisen for abonnementet er den til enhver tid gældende listepris med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Prisen for abonnementet på tidspunktet for aftalens indgåelse fremgår af den elektronisk accepterede kontrakt jf. pkt. 3.1. i indeværende betingelser.

5.4. Alle priser er ekskl. moms.

5.5. Parterne kan i denne aftales løbetid aftale, at Evolution360 A/S skal levere supplerende ydelser. Timeprisen for dette arbejde er DKK 1.500 ex. moms med mindre andet aftales særskilt.

5.6. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Evolution360 A/S sig retten til at lukke adgangen til Evolution360 samt ikke foretage yderligere arbejde på vegne af kunden. Evolution360 A/S er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor kunden er i betalingsrestance.

5.7. Udlæg som Evolution360 A/S afholder på vegne af kunden, skal refunderes af kunden.

6. Aftalens varighed samt opsigelse

6.1. Efter indgåelse af aftalen jf. pkt. 3.1. er aftalen uopsigelig i enten 1 eller 12 måneder, afhængig af det valgte abonnement, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt i forbindelse med aftalens indgåelse. Aftaleperioden vil fremgå på godkendelsessiden, hvor Kunden accepterer forretningsbetingelserne.

Kunden kan også altid tjekke sin aftalestatus herunder aftaleperiode ved logge ind på den personlige Evolution360 konto. Samme sted kan kreditkort/betalingskort om nødvendigt slettes/udskiftes/fornyes.

Alle fakturaer for abonnementet bliver dels fremsendt pr. email og dels kan disse også findes via kundens personlige login til Evolution360 som beskrevet ovenfor.

6.2. Opsigelse skal ske senest dagen før udløbet af en abonnementsperiode. Opsiges der senere end dagen før udløb af en aftaleperiode vil aftalen automatisk blive forlænget med 1 eller 12 måneder.

6.3. Evolution360 A/S er berettiget til at opsige aftalen med 3 måneders varsel, herunder også for hver enkelt af værktøjer under aftalen. I tilfælde af Evolutions360 A/S opsigelse vil der ske forholdsmæssig refusion af forudbetalte beløb. Dette gælder dog ikke, såfremt opsigelsen skyldes kundens misligholdelse af indgåede aftaler eller Evolution360 A/S forretningsbetingelser.

6.4. Ved væsentlig misligholdelse fra en parts side, og misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 30 dage efter at den misligholdende part har modtaget påkrav om afhjælpning fra den ikke-misligholdende part, er den ikke-misligholdende part berettiget til uden yderligere varsel at ophæve denne aftale i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

6.5. Enhver betalingsmisligholdelse er at betragte som væsentlig misligholdelse, og Evolution360 A/S er berettiget til at ophøre med levering af abonnementet, indtil betalingsmisligholdelsen er afhjulpet.

7. Materiale og ophavsret

7.1. Parterne bevarer ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i parternes besiddelse ved indgåelsen af denne aftale.

8. Overdragelse

11.1. Ingen af parterne er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden den anden parts samtykke.

9. Reklamationsret

9.1 Lever Evolution360 A/S produkt ikke op til kundens forventninger, er det kundens pligt straks at reklamere over for Evolution360 A/S med henblik på at afhjælpe problemstillingen. Det er ikke muligt ophæve aftalen efter ikrafttrædelse, idet der henvises de almindelige opsigelsesbestemmelser under afsnit 6.

10. Lov og værneting

10.1. Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt, skal enhver tvist afgøres ved Københavns Byret som rette værneting.